Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Contra Academy. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, aanvaardt Contra Academy geen van deze algemene voorwaarden afwijkende afname- of betalingsvoorwaarden, noch enige aanvulling op deze voorwaarden al dan niet opgenomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2

In offertes opgenomen prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil op het moment van uitbrengen van de offerte. Contra Academy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien haar leveranciers of derden prijsverhogingen aan Contra Academy in rekening brengen.

Artikel 3

Werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever worden uitgevoerd en niet zijn begrepen in de offerte worden in rekening gebracht volgens de bij Contra Academy ten tijde van de uitvoering geldende tarieven.

Artikel 4

Contra Academy blijft eigenaar van door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, waaronder doch niet uitsluitend materialen, documenten en certificaten zolang door opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere overeenkomsten is voldaan. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze materialen te verpanden. Indien Contra Academy haar eigendomsvoorbehoud jegens de opdrachtgever inroept, is zij gerechtigd de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden en deze als eigenaar toe te eigenen en mee te nemen. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

Artikel 5

Het tijdens de cursus gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen. Contra Academy behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door Contra Academy verstrekte documentatie.

 

Risico & aansprakelijkheid

Artikel 6

Contra Academy is met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij de opdrachtgever en die het gevolg is van een aan Contra Academy toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid van Contra Academy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico onder die verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden uit hoofde van de verzekering van Contra Academy, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 25 % van het voor de overeenkomst gefactureerde/te factureren bedrag met een maximum van EUR 2.500 =. Contra Academy is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade. Contra Academy is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar ingeschakelde hulppersonen, tenzij krachtens de in de tweede alinea van dit artikel bedoelde verzekering ter zake van deze aansprakelijkheid een uitkering volgt. Contra Academy en/of haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht of ziekte van een van zijn docenten/ trainers als gevolg waarvan er geen cursus heeft kunnen plaats vinden. Contra Academy zal zich verplichten op zo kort mogelijke termijn een vervangende docent of indien nodig een vervangende training te plannen.

Artikel 7

Opdrachtgever is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken, o.a. door het tijdig inroepen van de hulp van Contra Academy vanaf het moment dat schade vanwege ondeskundigheid van derden zou kunnen ontstaan.

Artikel 8

Contra Academy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van deelnemers.

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 9

Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Wordt binnen deze termijn geen schriftelijke klacht ingediend, dan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.

Artikel 10

  1. a. Bij aanvang van een training dient de uitgebrachte offerte door opdrachtgever ondertekend te zijn geretourneerd aan Contra Academy. Contra Academy behoudt zich het recht voor om een cursus en/of training geen doorgang te laten vinden als de offerte niet ondertekend retour is gestuurd door opdrachtgever.
  2. b. Betaling dient plaats te vinden, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat door Contra Academy een factuur aan de opdrachtgever is gezonden. De betalingstermijn van dertig dagen is een fatale termijn.
  3. c. Vanaf het verstrijken van de termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever per maand 1 % rente verschuldigd over het door hem verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd. Indien de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand, dan geldt de wettelijke rente.
  4. d. Tevens is Contra Academy na het verstrijken van deze termijn van 30 dagen bevoegd om de aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten te berekenen aan de opdrachtgever. De aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden incassokosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag.

Artikel 11

Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Contra Academy het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 12

De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op verrekening.

 

Aanbiedingen, offertes en tarieven

Artikel 13

Alle onze prijzen en tarieven genoemd in onze overeenkomsten, aanbiedingen, offertes etc. zijn, voor zover niet anders vermeld, vrij van omzetbelasting.

 

Vervanging en annulering

Artikel 14

De opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer iemand anders aan de cursus laten deelnemen, mits de vervanging voor de aanvang van de cursus schriftelijk aan Contra Academy wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet de bepalingen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15

  1. Contra Academy heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel, door de opdrachtgever opgegeven deelnemer(s) aan een cursus zonder opgave van redenen te weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten.
  2. b. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt kan hem of haar door de docent verdere deelname aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Artikel 16

  1. Opdrachtgevers/deelnemers van een cursus/training van Contra Academy kunnen tot zeven werkdagen na inschrijving van de cursus/training de cursus/training annuleren. Annuleringen door deelnemers aan een cursus dienen altijd schriftelijk te geschieden.
  2. Opdrachtgevers/deelnemers mogen eenmalig hun cursus/training kosteloos verplaatsen naar een andere datum. Mits de opdrachtgever/deelnemer minimaal een maand voordat de cursus/training plaats vind schriftelijk doorgeeft. De nieuwe datum voor het volgen van de cursus/training wordt in overleg tussen de opdrachtgever/deelnemer en Contra Academy afgesproken.

 

Toepasselijk recht

Artikel 17

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.

 

Geheimhouding

Artikel 18: 

Contra Academy zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van cursus of een maatwerkopdracht van de cursist dan wel opdrachtgever ontvangt, geheimhouding betrachten.

 

Klachtenprocedure

Artikel 19: 

Contra Academy heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar via de website www.contratrainingen.nl, of kan opgevraagd worden bij het secretariaat.

 

Auteursrecht

Artikel 20: 

Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige tijdens de training verstrekte informatie berust bij het Contra Academy. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contra Academy mogen geen gegevens uit / gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. 

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Met het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan ons om via deze gegevens contact met u te zoeken. Wilt u weten hoe wij met uw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 24 uur te reageren.